Gunma
Hiroshima
Hokkaido
Hyogo
Kanagawa
Nagano
Nagasaki
Okayama
Osaka
Saitama
Shiga
Takahama
Tokio