Hannover-Oberricklingen, Sankt Thomaskirche

Foto: Dennis Wubs © 2014

De firma K. G. Hillebrand bouwde in 1956 een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Sankt Thomaskirche in Hannover.

Dispositie:

Hauptwerk: C – g”’  Rückpositiv: C – g”’   Pedal: C – f’  Koppelingen:   
Quintade 16′ Singend Gedackt 8′ Subbass 16′ Hauptwerk – Rückpositiv  
Prinzipal 8′ Rohrflöte 4′ Prinzipalbass 8′ Pedal – Hauptwerk  
Spitzgedackt 8′ Prinzipal 2′ Pommer 8′ Pedal – Rückpositiv  
Oktave 4′ Sifflöte 1 1/3′ Metallflöte 4′    
Koppelflöte 4′ Sesquialtera 2 fach Nachthorn 2′    
Nasat 2 2/3′ Krummhorn 8′ Rauschpfeife 3 fach    
Schwegel 2′ Tremulant   Posaune 16′    
Mixtur 4-6 fach            
Trompete 8′