Little Barford, Church of Saint Denys

Foto: Chris Stafford © 2015

In een onbekend jaar bouwde de firma Nicholson een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Church of St. Denys in Little Barford.

Dispositie:

Great: 
Stopped Diapason Bass
Dulciana treble
Open Diapason CC spotted
Stopped Diapason Treble
Principal
Fifteenth 

Swell: Enclosed
Bourdon (Bass)
Stopped Diapason
Dulciana
Open Diapason
Principal

Pedal:
Aangehangen